Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijke voorwaarden

1. HyTEPS, brengt offertes uit en sluit overeenkomsten inzake de levering of terbe-schikkingstelling van goederen, gericht op het besparen van elektrische energie alsmede gericht op het verbeteren van de netkwaliteit, uitsluitend onder toepassingverklaring van deze algemene voorwaarden.
2. Afwijkingen of aanvullingen betrekking hebbende op deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van HyTEPS. Mist enige bepaling uit een overeenkomst, dan wel uit deze algemene voorwaarden rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst dan wel aan deze algemene voorwaarden kennelijk onredelijk is.

Artikel 2: Offerte, totstandkoming overeenkomst.

1. Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van HyTEPS geheel vrijblijvend en komt een HyTEPS bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van cliënt.
2. De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten en dergelijke, gelden als een benadering, tenzij HyTEPS uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.

Artikel 1: Toepasselijke voorwaarden

1. HyTEPS, brengt offertes uit en sluit overeenkomsten inzake de levering of terbe-schikkingstelling van goederen, gericht op het besparen van elektrische energie alsmede gericht op het verbeteren van de netkwaliteit, uitsluitend onder toepassingverklaring van deze algemene voorwaarden.
2. Afwijkingen of aanvullingen betrekking hebbende op deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van HyTEPS. Mist enige bepaling uit een overeenkomst, dan wel uit deze algemene voorwaarden rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij het dan vasthouden aan de overeenkomst dan wel aan deze algemene voorwaarden kennelijk onredelijk is.

Artikel 2: Offerte, totstandkoming overeenkomst.

1. Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van HyTEPS geheel vrijblijvend en komt een HyTEPS bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van cliënt.
2. De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten en dergelijke, gelden als een benadering, tenzij HyTEPS uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.

Artikel 3: Prijzen

1. Alle door HyTEPS genoemde prijzen zijn in Euro (€), tenzij anders tussen partijen overeengekomen en zijn exclusief omzetbelasting die in verband met de overeenkomst is verschuldigd. Deze wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
2. Indien de kostprijsfactoren van bestelde goederen, waaronder de kosten van lonen en materiaal, tussen het moment van sluiten van de overeenkomst en de datum van aflevering een verhoging ondergaan, is HyTEPS gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
3. De kosten die verbonden zijn aan eventuele montage en/of installatiewerkzaamheden (inclusief reis- en verblijfkosten, komen voor rekening van cliënt, tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

Artikel 4: Betalingen

1. Betalingen dienen uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Heeft HyTEPS grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door cliënt, dan is HyTEPS gerechtigd op voorhand volledige en contante betaling bij aflevering te verlangen.
2. Bij niet-tijdige betaling is cliënt, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, in verzuim en over het niet betaalde deel wettelijke rente verschuldigd. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente. De voor HyTEPS aan een eventuele incasso verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van cliënt.
3. Bij niet-tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de bovenstaande vordering tot contante betaling vooraf of bij aflevering, is HyTEPS bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een niet-volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
4. Een en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet.
5. Verrekening met vorderingen op HyTEPS is niet toegestaan.
In geval van faillissement, surséance van betaling of beslag aan de zijde van cliënt wordt al hetgeen hij dan aan HyTEPS verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan HyTEPS terstond verrekenen.

Artikel 5: Montage en installatie

1. Cliënt is jegens HyTEPS verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren goed annex product en/of de juiste werking van het goed annex product in gemonteerde staat.
2. Mogelijk te lijden schade en/of te maken kosten, verbandhoudende met het feit, dat cliënt niet voldoet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden voor een goede levering zijdens HyTEPS, zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 6: Keuring

1. Cliënt is gehouden zijn medewerking te verlenen aan een keuring en/of overnamebeproeving.
2. Cliënt zal het door HyTEPS geleverd goed en/of verrichtte dienst binnen uiterlijk 7 dagen na de levering keuren. Wanneer deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het goed en/of de geleverde dienst te zijn geaccepteerd.

Artikel 7: Levering

1. De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door cliënt te verstrekken informatie is ontvangen.
2. HyTEPS raakt door termijnoverschrijding alleen dan in verzuim, wanneer zij ook na het verstrijken van een haar door cliënt schriftelijk gestelde redelijke nadere termijn, haar verplichtingen jegens cliënt door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen. Cliënt is dan bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
3. HyTEPS is tot het doen van deelleveringen bevoegd.
4. Cliënt is verplicht tot afname. Een tekortkoming, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van cliënt op zo spoedig mogelijke ongedaanmaking van de tekortkoming onverlet.

Artikel 8: Overgang van risico en eigendom.

1. Het risico voor te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op cliënt op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van aflevering.
2. De eigendom van een geleverde zaak gaat pas op cliënt over nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat hij aan HyTEPS verschuldigd is uit hoofde van de levering van die zaak of andere door HyTEPS aan hem geleverde of te leveren zaken dan wel de in verband daarmee (te) verrichte(n) werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. HYTEPS is gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen en cliënt geeft HyTEPS bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen in en om het bedrijf van cliënt te betreden. Cliënt is bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Cliënt is niet bevoegd de zaken te verpanden of met andere beperkte rechten te bezwaren.

Artikel 9: Niet toerekenbaar tekortschieten.

1. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar, indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van de betreffende partij gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, staking, bezetting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod.
2. Schiet een partij in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan deze partij kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van vijfenzeventig aaneengesloten kalenderdagen waarop nakoming niet mogelijk is, verstreken is. Zijn voor HyTEPS aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan cliënt door te berekenen.

Artikel 10: Tekortkomingen in goederen en werkzaamheden.

1. Indien een geleverd goed of een verrichte dienst of werk een tekortkoming vertoont, heeft de cliënt uitsluitend recht op kosteloos herstel door HyTEPS door – naar keuze van HyTEPS – reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de tekortkoming is het gevolg van een aan HyTEPS toe te rekenen oorzaak;
b. de tekortkoming is aan het licht getreden binnen 3 maanden na de levering van het betreffende goed of de mededeling dat de dienst of het werk is verricht;
c. de tekortkoming is binnen 7 dagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan HyTEPS medegedeeld;
d. nakoming is niet blijvend onmogelijk;
e. eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed of de verrichte werkzaamheden, storingsopheffingen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door HyTEPS of met voorafgaande schriftelijke toestemming van HyTEPS;
f. het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van HyTEPS;
2. HyTEPS kan in voorkomende gevallen het recht op kosteloos herstel jegens haar toeleverancier inroepen. HyTEPS kan verlangen dat een voor herstel in aanmerking komend goed voor rekening van de cliënt aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt gezonden.
3. HyTEPS heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van HyTEPS.
4. Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van de cliënt kan worden gevergd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid voor schade.

1. De aansprakelijkheid van HyTEPS in verband met eventuele tekortkomingen in de door haar geleverde goederen en/of diensten is beperkt tot het nakomen van hetgeen hierboven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden is gesteld;
2. De aansprakelijkheid van HyTEPS wordt in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door HyTEPS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, met dien verstande, dat mogelijk door cliënt te lijden vermogens- en/of gevolgschade reeds op voorhand uitgesloten is en terzake vermogens- en/of gevolgschade reeds op voorhand door HyTEPS geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard;
3. HyTEPS is evenmin aansprakelijk voor:
o schending van octrooien, licenties, of andere rechten van derden als gevolg van gebruik, door of vanwege door cliënt verstrekte gegevens;
o beschadiging en/of verlies – door welke oorzaak dan ook – van de door cliënt ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken
4. Cliënt is gehouden HyTEPS te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van HyTEPS in deze voorwaarden in de verhouding met cliënt is uitgesloten.

Artikel 12: Rechten van intellectuele eigendom.

1. HyTEPS behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur of bijbehorende documentatie annex technische gegevens aan cliënt ter beschikking stelt.
2. Deze informatie mag -behoudens uitdrukkelijke toestemming van HyTEPS- niet aan derden bekend worden gemaakt en/of worden gekopieerd en door cliënt slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand, dan zal cliënt op eerste verzoek van HyTEPS de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan HyTEPS overdragen.

Artikel 13: Toepasselijk recht, geschillen.

1. Overeenkomsten tussen HyTEPS en cliënt worden beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG).
2. Alle geschillen tussen cliënt en HyTEPS zullen uitsluitend worden beslecht door de binnen het arrondissement ‘s-Hertogenbosch bevoegde rechter.

HyTEPS is een handelsnaam van KyALIBER B.V.

Scroll to Top